Договір оферти Animal Clinic

 
 
Поділитися в соцмережах: Twitter Facebook

1.ТЕРМІНИ

 • 1.1. Послуги - перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Переліком ветеринарних послуг (Затверджені спільним Наказом №56/03-20 від 28.08.2020 р. та знаходяться у доступному для ознайомлення місці).
 • 1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.
 • 1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою www.animalclinic.ua, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Пацієнтів, про Виконавця та Послуги, що ним надаються.
 • 1.4. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом/Законним представником, умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється, шляхом підписання Клієнтом/Законним представником першого аркушу амбулаторної картки, що заповнюється представником Виконавця зі слів Клієнта/Законного представника. Виконавець – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНІМАЛ КЛІНІК» разом або кожен окремо, що працюють під торговою маркою ВЦ «ANIMAL CLINIC».
 • 1.5. Клієнт/Законний представник* - фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, та підписала Анкету.
 • 1.6. Сторони – Клієнт/Законний представник, та Виконавець.

* Сторони розуміють, що поняття «Клієнт/Законний представник» в цьому Договорі вживається одночасно, оскільки Пацієнтом виступає тварина, цивільна дієздатність якої обмежена і в інтересах якої має діяти її власник (Клієнт), або Законний представник.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Клієнтом/Законним представником, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
 • 2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту послуги, а Клієнт/Законний представник зобов’язується прийняти їх та оплатити.
 • 2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Клієнтом/Законним представником умов Публічної оферти даного Договору.
 • 2.4. Виконавець надає послуги, використовуючи мережу Інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.
 • 2.5. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця.
 • 2.6. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • 3.1. Клієнт/Законний представник, має право:
  • 3.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.
  • 3.1.1. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.
  • 3.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні ветеринарних послуг Пацієнту.
  • 3.1.3. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.
  • 3.1.4. Мати право на таємницю про стан здоров'я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
 • 3.2. Клієнт/Законний представник, зобов’язується:
  • 3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Клієнта/Законного представника, в тому числі для заповнення Анкети.
  • 3.2.2. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Виконавця.
  • 3.2.3. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання йому ветеринарних послуг.
  • 3.2.4. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
  • 3.2.5. До початку надання ветеринарних послуг повідомити Виконавцю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.
  • 3.2.6.У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом плану лікування повідомити про це Виконавця.
  • 3.2.7. Повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття Пацієнта, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом строку лікування.
 • 3.3. Виконавець має право:
  • 3.3.1.Залучати третіх осіб для надання Послуг, які мають необхідну кваліфікацію.
  • 3.3.2. В разі запізнення Клієнта/Законного представника понад 10 хв., в односторонньому порядку змінити термін надання ветеринарних послуг, або відмінити надання таких медичних послуг.
  • 3.3.3. Перевіряти надану Клієнтом/Законним представником, інформацію, а також виконання Клієнтом умов Договору.
  • 3.3.4. Призупинити надання Послуг Пацієнту на період перевірки виконання Клієнтом/Законним представником умов Договору, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні, або у порушенні Клієнтом/Законним представником умов цього Договору.
  • 3.3.5. Відмовити Клієнту/Законному представнику, у наданні Послуг та припинити дію цього Договору у випадках, що передбачені цим Договором та/або нормами чинного законодавства.
  • 3.3.6. Вимагати від Клієнта/Законного представника, виконання умов цього Договору.
  • 3.3.7. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • 3.4. Виконавець зобов’язується:
  • 3.4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуг належної якості відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.
  • 3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської таємниці та конфіденційної інформації.
  • 3.4.3. Забезпечувати Клієнту/Законному представнику, можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.
  • 3.4.4. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта/Законного представника, щодо покращення та якості надання Послуг.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

 • 4.1. Ціна цього Договору визначається, як сума вартості наданих Пацієнту Виконавцем та прийнятих Клієнтом/Законним представником ветеринарних послуг.
 • 4.2. Вартість кожної ветеринарної послуги визначається згідно Переліку ветеринарних послуг (Затверджені Наказом №56/03-20 від 28.08.2020 р. та знаходяться у доступному для ознайомлення місці) на дату надання Пацієнту такої послуги.
 • 4.3. Оплата наданих ветеринарних послуг здійснюється Клієнтом/Законним представником в день надання ветеринарної послуги відразу після надання медичної послуги.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

 • 5.1. Ветеринарні послуги надаються працівниками ветеринарної медицини Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
 • 5.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Клієнту/Законному представнику перелік, склад та вартість всіх ветеринарних послуг, надання яких Пацієнту Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує із Клієнтом/Законним представником перелік та вартість всіх ветеринарних послуг, які будуть надані Виконавцем Пацієнту за призначенням цього Лікуючого лікаря.
 • 5.3. Ветеринарні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання ветеринарних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної ветеринарної послуги погоджується між Виконавцем та Клієнтом/Законним представником в усній формі.
 • 5.4. Приймання-передача наданих ветеринарних послуг здійснюється шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих ветеринарних послуг (далі – Акт приймання - передачі), який складається Виконавцем та надається Клієнту/Законному представнику для підписання.
 • 5.5. Клієнт/Законний представник зобов’язаний підписати Акт приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
 • 5.6. У разі якщо Клієнт/Законний представник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуг вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Клієнтом/Законним представником.
 • 5.7. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Клієнту/Законному представнику про результати розгляду.

6. ІНШІ УМОВИ

 • 6.1. Порядок врегулювання спорів
  • 6.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.
  • 6.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт/Законний представник, залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
  • 6.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.
  • 6.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються положення законодавства України.
 • 6.2. Додаткові положення.
  • 6.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.
  • 6.2.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Директора Виконавця.
  • 6.2.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
  • 6.2.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 30 календарних днів з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
  • 6.2.5. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.
  • 6.2.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів/Законних представників.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 7.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
 • 7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.
 • 7.3. Виконавець не несе відповідальність перед Клієнтом/Законним представником за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).
 • 7.4. Сторони не несуть відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від їх волі обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно Договору.
 • 7.5. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті:
  • - невиконання Пацієнтом/Законним представником обов’язків, передбачених підпунктом 3.2.2. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Виконавця, плану лікування, тощо;
  • - неповідомлення Клієнтом/Законним представником суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;
  • - використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
  • - не повідомлення Клієнтом/Законним представником інформації про Пацієнта, передбаченої п.п. 3.2.5.-3.2.7. цього Договору;
  • - отримання ветеринарної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
  • - розвитку захворювань чи патології, які не пов’язані з наданням ветеринарних послуг за цим Договором.
 • 7.6. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом/Законним представником, у випадку пред’явлення ним вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної Послуги, оплаченої Клієнтом/Законним представником.
 • 7.7. Виконавець не несе відповідальності за належне функціювання та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.
 • 7.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт/Законний представник, при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 • 8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.
 • 8.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів/Законних представників шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.
 • 8.3. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:
  • - за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;
  • - за рішенням суду;
  • - у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;
  • - у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на ветеринарну практику;
  • - у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта/Законного представника є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Клієнта/Законного представника про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 9.1. Укладаючи цей Договір Клієнт/Законний представник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, затвердженого Виконавцем та оприлюдненим на сайті Виконавця.
 • 9.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта/Законного представника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Клієнт/Законний представник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт/Законний представник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.
 • 9.4. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Клієнт/Законним представником. Така інформація є конфіденційною.
 • 9.5. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта/Законного представника, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць, відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.
 • 9.6. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
 • 9.7. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.
 • 9.8. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця.
Записатися на прийом Live-консультація
Viber чат
doggy

Любі клієнти!

Ми продовжуємо надавати послуги за цінами, сформованими до вторгнення РФ в Україну, попри підвищення курсу $ та здорожчання витратних матеріалів і медикаментів для нас у 2,5 рази. Все заради перемоги!